Du er her

Kroniske lungelidelser. Fra symptomer til diagnose

Videoforelesning

Ved legekonsultasjon vil pasientens symptomer og kliniske tegn gi diagnosen hos nærmere 80 % av pasienter med lungesykdommer.

Tidlig diagnose er svært viktig og hjelper til å hindre utvikling av sykdommen.

Tekstversjon av filmen
Fagtekst

Mål: Å lære mer om kliniske observasjoner hos en lungesyk pasient.

Viktige elementer som helsearbeideren må ha fokus på for å forebygge forverring av sykdommen og få igangsatt tidlig behandling: 

•    Kunnskap om lungesykdommer 
•    Kjennskap til pasienten 
•    Observasjoner av pasientens tilstand – klinisk blikk 
•    Dokumentasjon og ev. rapportering av viktig informasjon til legen

De viktigste symptomene

De viktigste symptomene hos en pasient med sykdom i respirasjonsorganene er dyspne, hoste og smerter.

Dyspne

Dyspne er en subjektiv opplevelse av pustebesvær hos pasienter med sykdom i lungene/ eller i andre organer.

Observer:

•    Respirasjonens frekvens (normalverdi 12-16/min.)
•    Respirasjonsrytme (regelmessig/uregelmessig?)
•    Respirasjonsdybde (dyp eller overflatisk respirasjon? Hypo- eller hyperventilering?)
•    Respirasjonsbevegelser, bruk av hjelpemuskulatur (bruk av hals- eller bukmuskler, leppepust?)
•    Stilling (dyspne ved aktivitet, hvile, liggende, sittende?)

Hoste

Hoste er en av kroppens forsvarsmekanismer. Den vanligste årsaken til akutt hoste (mindre enn 6 uker) er infeksjoner i luftveiene som vanlig forkjølelse, eller akutte infeksjonstilstander i svelg, strupehode, luftrør og bronchier. Kutt hoste kan også være tegn til allergi. Kronisk hoste som varer lengre enn 6 uker kan skyldes mer alvorlig sykdom som astma, KOLS, svulst i lungen, hjertesvikt eller refluksøsofagitt.

Observer:

•    Akutt eller kronisk hoste? 
•    Tørr eller produktiv hoste?
•    Ekspektoratets mengde, farge, hemoptyse, ev. lukt

Smerte

Smerter er et lite spesifikt symptom, men kan forekomme ved forskjellige sykdommer. Smertens intensitet står ikke alltid i relasjon til sykdommens alvorlighetsgrad.  All smerte krever oppmerksomhet.

Observer:

•    Akutt eller kronisk smerte?
•    Intensitet 
•    Lokalitet
•    Karakter 
•    Varighet
Bruk gjerne symptomkartleggingsverktøy!

Andre viktige kliniske observasjoner

Får å få bedre oversikt over pasientens tilstand er det viktig å observere følgende i tillegg:

•    Bevissthetsnivå, uro, angst 
•    Endringer i symptombilde 
•    Allmenntilstand, ernæringsstatus 
•    Hudfarge, negle - og fingerforandringer 
•    Halsvenestuvning / perifere ødemer  
•    Ernæringsstatus  

OBS! Komorbiditet!

OBS! Komorbiditet. Samme type symptomer kan forekomme ved mange forskjellige tilstander. Mange pasienter med lungesykdom, kan også ha andre kroniske sykdommer. Disse kan forårsake forverring av lungesykdommen eller være i forverring selv, for eks. hjertesvikt.
I tillegg kan et endret symptombilde signalisere en ny akutt sykdom som krever raskt legetilssyn.

Ved forverring er det viktig at pasienten får startet behandlingen tidlig, før han/hun blir alvorlig syk. Men noen gang er sykehusinnleggelse uunngåelig.

Pasienten trenger legetilsyn og innleggelse på sykehus ved:

 • Markert økning i intensitet av symptomer eller endringer i vitale tegn
 • Alvorlig underliggende KOLS
 • Et nytt symptom (cyanose, perifere ødemer)
 • Manglende effekt på innledende behandling
 • Signifikant komorbiditet (hjertekarsykdom, lever- eller nyresvikt)  
 • Nylig forekommende arytmier
 • Usikker diagnose 
 • Utilstrekkelig støtte hjemme
Referanser
 1. Skaug, E. og Berntzen, H. (2016). Respirasjon. I: N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt og E-A. Skaug (red). Grunnleggende sykepleie 2. Grunnleggende behov. Oslo: Gyldendal Akademisk 
 2. Giæver, P. (2015) Lungesykdommer. Universitetsforlaget
 3. Gulsvik, A. og Bakke, P.S. (2004). Lungesykdommer. En basal innføring. Fagbokforlaget 
   
Bibliotek

Det anbefales å lese:

 1. Du kan lese om "Helhetlig pasientforløp for pasienter med KOLS i kommunehelsetjeneste" her. (PDF)
 2. Kols - egenbehandlingsplan. (PDF) OBS! Egenbehandlingsplan avtales med lege!