Du er her

Oppfølging av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS

Videoforelesning

En stadig større andel av befolkningen rammes av KOLS, og man forventer at KOLS vil bli den tredje største dødsårsak på verdensbasis i 2030 (WHO). (2)

Tekstversjon av filmen
Fagtekst

Mål: Å få bedre kunnskap om kronisk obstruktiv lungesykdom. Å lære mer om oppfølging av pasienter med KOLS samt om forebygging, forverring og lindring.

Hva er KOLS?

 • Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel
 • Sykdom som kan forhindres og behandles
 • Ekstrapulmonale manifestasjoner bidrar til sykdomsbildet (systemsykdom utenfor lungene)
 • Vanligvis progredierende, assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler eller gasser. ( 1)

Årsaker

 • Tobakksrøyking (67 % av alle tilfeller)
 • Annen luftforurensning: støvpartikler og luftveisirriterende gasser og væsker
 • Noen få mennesker er genetisk disponert, for eksempel de med Alfa-1-antitrypsin- mangel
 • Ukjent årsak

Diagnostisering

Diagnosen stilles ut i fra symptomer og klinisk bilde, sykehistorie, lungefunksjonsmåling med PEF og spirometri, pulsoksymeter og blodgassanalyse på sykehuset samt røntgen thorax.

KOLS har 4 stadier:

 1. Mild: kronisk hoste og slim. FEV1: ≥80%
 2. Moderat: kronisk hoste og slim, episoder med tung pust ved infeksjoner. FEV1: mellom 50-80%
 3. Alvorlig: kronisk hoste og slim, mer eller mindre tung pust ved anstrengelse. FEV1: mellom 30- 50%
 4. Svært alvorlig: kronisk hoste og slim, mer eller mindre tung pust ved anstrengelse, begynnende eller manifest lungesvikt. FEV1: under 30%

Målet med KOLS-behandling

 • At pasienten er symptomfri - med best mulig lungefunksjon.
 • Forebygge forverring: ev.røykeslutt, infeksjonsforebygging, riktig ernæring, fysisk aktivitet, ev. energisparing og håndtering av angst og depresjon.
 • Unngå for mye bivirkninger av medisinene.
 • At pasienten har best mulig livskvalitet og kan leve så normalt som mulig.
 • At pasienten har innsikt i egen sykdom og behandling. Dette kan øke trygghet og opplevelse av mestring, for eks. kan pasienten selv iverksette en    egenbehandlingsplan som avtalt med legen.

Evaluering av pasientens tilstand

 • Viktig å kjenne til pasientens vanlige tilstand og være observant på endringer. Hvordan vurderer pasienten situasjonen selv? Ta på alvor pårørendes  observasjoner!
 • Kliniske observasjoner! Viktig å ha kunnskap om symptomer på forverring, slike som dyspnoe, økt respirasjonsfrekvens og puls, endret bevissthetsnivå, uro, cyanose, økende tretthet, hoste, økt slimproduksjon, feber, og flere.
 • Har pasient tatt medisinene sine? Viktig å kjenne til medisiner som brukes daglig og som kan brukes ved behov. Finnes det egenbehandlingsplan?
 • Komorbiditet. Har pasienter flere sykdommer som kan forårsake forverring eller være i utvikling?
 • Mistenker du forverring? Vurder behov for lege eller akutthjelp 113. Er du usikker – be om hjelp, diskuter med kollega.
 • Rask igangsetting av behandling er viktig! Husk at pasienter med langtkommen kols fort kan bli alvorlig syke.
 • Lær om pusteteknikker og anfallsmestring for å støtte pasienten med pustebesvær der og da.
Referanser
 1. Helsedirektoratet 2012, Kols - Nasjonal faglig retningslinje (PDF)
 2. Titova, E. og Henriksen, A.H.  Hjemmebasert behandling av pasienter med akutte KOLS-forverringer , Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St. Olavs Hospital, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, 2016
 3. Steinsheim, S. Trening ved kols, Lungeavdelingen St. Olavs Hospital og Medisinsk fakultet NTNU, Trondheim 2013
 4. Almås, H.(2001), Klinisk sykepleie, Gyldendal Akademisk forlag
 5. Hjalmarsen, A. (2012), Lungerehabilitering, kols og andre lungesykdommer, Cappelen Damm akademisk forlag
 6. Standardisert pasientforløp ved kols, St. Olavs Hospital 2015, hovedansvarlig Titova, E., overlege
 7. Energisparende arbeidsmetoder ved lungesykdommer (PDF)
 8. Pasientinformasjon. Kols, Temasider – St. Olavs hospital 2015
Bibliotek

Det anbefales å lese:

 1. Bakke, P.,lnternasjonale retningslinjer for kols. GOLD 2017 , Hva er nytt? (PDF)
 2. Gravdal, M.V. (2009) Lungepasienter med langtidsoksygenbehandling - en forsømt gruppe i norsk helsevesen. Sykepleien 2009 88(5) (56-59)