Du er her

Pårørende til den kronisk syke pasienten

Videoforelesning

En av familiens tradisjonelle oppgaver er å gi pleie og omsorg til gamle og syke.

Denne oppgaven omfatter både praktisk hjelp, emosjonell støtte og kontakt, tilsyn, trygghetsskapende tiltak og assistanse i forbindelse med samarbeid med hjelpeapparatet.

Tekstversjon av filmen
Fagtekst

Læringsmål:
Være mer bevisst på pårørendes enorme innsats og deres utfordringer når det gjelder å gi pleie og omsorg til kronisk syke.

Mestringen skjer for de fleste i familien. Sosial støtte er en av de viktigste kilder til motstandskraft når en alvorlig sykdom rammer.[1]

Forskning viser at sosial støtte, både i form av gjensidig forpliktelse, omsorg, praktisk hjelp, råd og veiledning, forebygger sykdom og fremmer helbredelse og tilpasning.[2]

OBS! Familien kan utgjøre både en risiko og en beskyttelse i forbindelse med kronisk sykdom!

Noen av de vanligste utfordringer pårørende til kronisk syke opplever:

 • En kronisk sykdom varer ofte i mange år. Dette kan være en svært energikrevende og utmattende prosess.
 • Pårørende må alltid være sterke og støttende, også når de føler seg svake og sårbare selv.
 • Livet til hele familien må ofte tilpasses den som er syk.
 • Pårørende må finne den riktige balansen mellom å gi god men ikke altfor mye hjelp. Det siste kan oppleves som «mas» for den syke.
 • Den syke er alltid i fokus. Hans/hennes behov prioriteres. Pårørendes behov blir ofte nedprioritert.
 • Sorg over tapte drømmer. Sykdommen i familien begrenser det livet familien ellers kunne ha hatt.
 • Et stort spekter av følelser og, i verste fall, varige tilstander som pårørende kan oppleve over lang tid. Dette kan være for eks. ensomhet, sinne, redsel, angst, dårlig samvittighet, depresjon eller utmattelse.
 

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, jo flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Selv om helsepersonell har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold, har de alltid lov til å snakke med pårørende. Helsepersonell kan for eksempel gi generell informasjon som:

 • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
 • Rutiner, ansatte og tilbud
 • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv.
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
 • Tilbud til pårørende, barn og voksne
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Å gi informasjon om pasientens tilstand, må gjøres med pasientens samtykke[4]. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende.[3]

Hvordan kan vi som helsepersonell gi bedre støtte til pasient og pårørende?

 • Ta tid til kartlegging. Skaff god informasjon om den enkeltes situasjon, tilgjengelige interne og eksterne ressurser, personlige egenskaper og om det medisinske problemet.
 • Lytt oppmerksomt på pårørende og ta deres observasjoner på alvor.
 • Bidra til mestring. Sørg for at pårørende får tilstrekkelig opplæring og veiledning.
 • Planlegg dynamisk helsehjelp som er individuelt tilpasset den enkeltes livssituasjon og som kan forandres raskt når den sykes tilstand og behov forandrer seg.
 • Begrens involverte hjelpere hvis mulig. Bruk primærkontaktordningen.
 • Ha fokus på god dokumentasjon for å sikre god helsehjelp og for å unngå misforståelser, forvirring og utrygghet.
Referanser

Referanser

 1. Fjerstad, E. og Stene, J. "En gjest som aldri går: Å leve med kronisk sykdom i familien", Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, s. 1249-1253 
 2. Kirkevold, M. og Ekern, K.S. (red.) Familien i sykepleiefaget, Gyldendal Norsk Forlag AS 2001
 3. Helsedirektoratet, direktoratet for E-helse; Pårørendes rettigheter
 4. Helse- og omsorgsdepartementet (2001) Lov om pasient- og brukerrettigheter
 5. Helsedirektoratet, Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (PDF), Sist oppdatert 07.10.17
 6. Meld.St.16 (2010-2011), Najonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) (PDF)
Bibliotek

Bibliotek

Det anbefales å lese:

 1. Fjerstad, E. og Stene, J. "En gjest som aldri går: Å leve med kronisk sykdom i familien", Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, s. 1249-1253 
 2. Helsedirektoratet (2017); Veileder om pårørende i helse - og omsorgstjeneste